Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.

Agencje reklamy różnią się w proponowanych przez siebie ofertach. Wszystkie łączy jedynie to, że głównym celem ich pracy jest jak najkorzystniejsze sprzedanie towarów lub usług dla jak najszerszej ilości potencjalnych klientów. Najbardziej renomowane firmy oferują kompleksowe kampanie promocyjne czy reklamowe, czyli same podsuwają pomysł na reklamę.

Pracując w agencji, technik organizacji reklamy może być zatrudniony jako:

  • kierownik zlecenia (account executive) – osoba odpowiedzialna za całościowy przebieg kampanii lub promocji
  • pracownik działu kreacji (copywriter) – pracownik tworzący hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.
  • pracownik działu mediów (media planner) – osoba wybierająca najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

Technik organizacji reklamy pracuje zarówno w biurze, jak i poza nim. Spotkania z klientami zajmują dużo czasu i nie zawsze muszą odbywać się w biurze. Niejednokrotnie w trakcie pracy trzeba odbyć nawet daleką podróż, jeśli wymaga tego interes klienta. Praca w plenerze lub studio ma z kolei miejsce w przypadku realizacji reklamówek telewizyjnych lub radiowych oraz złożonych sesji zdjęciowych. Jedynie pracownicy działu kreacji i mediów spędzają większość czasu w biurach. Osoba wykonująca ten zawód współpracuje z wieloma specjalistami z różnych dziedzin i zawodów.

Najczęstszymi współpracownikami są:

  • plastycy
  • reżyserzy
  • muzycy
  • badacze rynku
  • autorzy tekstów reklamowych
Technik organizacji reklamy