Technik administracji organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi; sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

Do obowiązków technika administracji należą:

 • stosowanie przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych i etycznych, elementów psychologii społecznej i socjologii
 • rozpoznawanie istoty funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej
 • rozpoznawanie procesów gospodarczych w kategoriach systemowych oraz stosowanie zasad organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych
 • posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urzędu oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wskazywanie ścieżki postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
 • rozpoznawanie problemów interesantów oraz rozwiązywanie ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi
 • gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i wykorzystywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych
 • stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach oraz przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów
 • prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji
 •  przygotowywanie narad, zebrań, konferencji, sesji itp.
 • wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej
technik administracji łódź