Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia, jak sama nazwa wskazuje,  zajmuje się przede wszystkim ochroną osób i ich mienia. Podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej powierzonych mu osób. Wykonuje czynności zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Pracownik ochrony to zawód nowy. Jego historia obejmuje najwyżej 20-30 lat. W [...]
O kursie

Technik handlowiec

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży; sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej; wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowadzenia działań reklamowych i marketingowych; organizowania i prowadzenia działalności handlowej zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa. Posiadacz dyplomu potwierdzającego [...]
O kursie

Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich zajmuje się organizacją i zarządzaniem działalnością zakładu fryzjerskiego, wykonuje zabiegi fryzjerskie i stylizuje fryzury, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje, analizuje jakość i efektywność prowadzonych usług. Absolwent kierunku posiada wiedzę na temat rodzajów włosów, ich właściwości, budowy i fizjologii, uszkodzeń włosów oraz funkcji skóry. [...]
O kursie

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Przyszły technik  kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek. Podczas zajęć Słuchacze przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie [...]
O kursie

Technik obsługi turystycznej

Umiejętności nabywane przez posiadacza zawodu  Technika  Obsługi Turystycznej przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych; prowadzi działania marketingowe na rzecz [...]
O kursie

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód  technika żywienia i usług gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z zawodów kucharza, technika żywienia i gospodarstwa domowego  technika organizacji usług gastronomicznych. Obecnie zawód ten pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować słuchaczy do wykonywania prac zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie [...]
O kursie

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych. W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie [...]
O kursie

Technik spedytor

Możesz być zatrudniony np. w: przedsiębiorstwach spedycyjnych przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych przedsiębiorstwach transportowych przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach handlu zagranicznego wszelkich innych przedsiębiorstwach (w działach transportowo-spedycyjnych) Spedytor zajmuje się organizacją transportu, a ponadto: świadczy usługi na rzecz ładunku, załatwia ubezpieczenia, przygotowuje do odprawy celnej, prowadzi rozliczenia w bankach itp.
O kursie

Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Wskazane miejsce i czas, który został określony przez klienta to priorytety w [...]
O kursie

Technik ekonomista

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja, musi [...]
O kursie

Technik technologii żywności

Technik technologii żywności zajmuje się wytwarzaniem produktów spożywczych, organizuje procesy produkcyjne z wykorzystaniem technologii stosowanej w przetwórstwie spożywczym. Jego główne zadania i wykonywane czynności: ocenia jakość surowców, dba o ciągłość i jakość produkcji, organizuje i nadzoruje sprawność urządzeń produkcji i dba o ich właściwą eksploatację, sporządza harmonogramy produkcji, dba o niezbędne do produkcji zaopatrzenie, prowadzi [...]
O kursie

Technik pożarnictwa

Wykonuje i nadzoruje prace w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej, prowadzących akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidację miejscowych zagrożeń Zadania zawodowe: wykonywanie funkcji organizacyjnych, kontrolnych i dowodzenia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych państwowej straży pożarnej kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż. w obiektach, podczas procesów technologicznych, na obszarach wiejskich, miejskich oraz leśnych, a także rozpoznawanie innych [...]
O kursie

Technik administracji

Technik administracji organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi; sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe. Do obowiązków technika [...]
O kursie

Technik usług kosmetycznych

Absolwenci kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Zawód Kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, które wśród najlepszych absolwentek tego właśnie kierunku poszukują kadry. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na [...]
O kursie

Technik turystyki wiejskiej

Na kierunku technik turystyki wiejskiej słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia działalności turystycznej na wsi. W naszej placówce słuchacz nabędzie umiejętności niezbędnych do sporządzenia dokumentacji związanej z działalnością turystyczną oraz zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu. Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie: organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich, planowania, organizowania [...]
O kursie